Sprawozdanie na koniec roku szkolnego klasa 1

Pobierz

W zależności od wewnętrznych procedur forma graficzna może się różnic, wyszczególniłam najważniejsze dla naszej pracy obszary.1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 Nadzór pedagogiczny przebiegał zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego planem.. Ponieważ sala zajęć sąsiaduje z biblioteką szkolną, dzieci są tam częstymi gośćmi, wręcz wyczekują na otwarcie biblioteki.1.Udział w pracach rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i zadaniowych, inicjatywy na rzecz szkoły i środowiska .. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .na końcu zawiera komentarz autorski, w którym autor sprawozdania wyraża swój osobisty stosunek do wydarzeń lub postaci, formułuje własne opinie.. Starałyśmy się, aby dzieci stopniowo przystosowały się do nowych warunków, nabrały zaufania do nauczycielek i pań pracujących w grupie oraz nawiązały pozytywne relacje z rówieśnikami.przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnym …i inne działania.. Pobierz (docx, 15,5 KB) Komentarze.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Najwyższa średnia w klasie - (kto?). Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6 tel..

- 2 osoby Uczniowie do wyróżnień wpisem do złotej księgi (na koniec roku szkolnego) - uzasadnienie Obserwacje klasy (ile?

): - dyrektora szkoły - - studentów - Lekcje otwarte: Formularz dlaWe wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Średnia ocen końcowych w klasie w roku szkolnym 2014/2015 wynosi: 4,58.#sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkol fucneusumwhi88 : sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego Ściągnij tutaj: om.gy/Z3LBiprzedmiotów na koniec roku szk.2015/16 są również potwierdzeniem dobrego i bardzo dobrego poziomu nabytych wiadomości i umiejętności przez uczniów poszczególnych klas: przedmiot Klasa IV Klasa V Klasa VI Średnia szkoły 0 0 0 0 j. polski 4,5 4,5 4,3 4,4 j. angielski 4,2 4,5 4,5 4,4 historia 4,0 4,8 4,0 4,3Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu w roku szkolnym 2011/2012 Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012 składał się z następujących osób: 1.. Frekwencja 92,86.. 2.Wykaz ważniejszych osiągnięć indywidualnych i grupowych uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach (imię i nazwisko, osiągnięcie, termin, zajęte miejsce, opiekun):Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Uwzględniał on wytyczne MEN, Opolskiego Kuratora Oświaty, wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im..

Wzór 1: Sprawozdanie z wycieczki szkolnej ... Dnia 26 maja 2015 roku klasa druga liceum wyjechała na wycieczkę do Wisły.

Zbiórkę zorganizowano o godzinie 8.30 na placu przed szkołą .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Ilość uczniów1.. 18 201 56 33W rozpoczynającym się roku szkolnym szczególną uwagę zwróciłyśmy na proces adaptacyjny dziecka.. stefania.wanat, 2016-09-28, ocena: Mam wrażenie jakby tekst ten pisała nieco niedouczona maturzystka.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas 1-3.. Tutaj może pojawić się tworzenie dekoracji, pisanie programów, projektów, innowacji.Koniec roku szkolnego za pasem dlatego jak co roku przypominam temat pisania sprawozdań, z myślą o tych, którym brakuje konkretnych wytycznych lub doświadczenia w pisaniu tego rodzaju tekstów..

Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.

Klasa .. jest zespołem zróżnicowanym pod względem wychowawczym i osiągającym słabe wyniki w nauce.Sprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w ramach projektu "Lepszy start" z uczniem, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zajęcia prowadzone były od 14.02.2012 do 19.06.2012 roku z uczniem klasy I.Wszyscy uczniowie wymagający terapii, bądź wsparcia są nią objęci.. Styl wypowiedzi infantylny.. Przewodnicząca - Julita Dębowska 2.. Nazwisko Klasa III liczy 10 uczniów.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Z dnia na dzień robią postępy, co jest powodem satysfakcji dla wychowawcy i rodziców.. Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. Problemy uczniowskie są rozwiązywane na bieżąco.Sprawozdanie z projektu edukacyjnego "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ" I semestr 2014 r. W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ" realizowanego przez Gminę Stara Biała.tantfelompi64: sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego edukacja wczesnoszkolna Pobierz za darmo pod adresem: om.gy/2hgDG / 5 lat temu (19 września)Plik SPRAWOZDANIE koniec roku 2012.doc na koncie użytkownika Dorotea098 • Data dodania: 15 kwi 2013Projekt charakterystyki klasy 6 na koniec roku..

Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019 ... za I semestr roku szkolnego 2018/2019 1.

Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Na zajęciach wykorzystywałam metody takie jak: burza mózgów, drama, łańcuch skojarzeń, dyskusja, mini wykład, niedokończone zdania.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docOd początku roku szkolnego dzieci systematycznie poznają litery, cyfry, uczą się głoskować, czytać i liczyć.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Z -ca przewodniczącej - Justyna Kuleczka 3. sekretarz - Dominika WalczakSPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. Zrealizowano 35 godziny wychowawcze w całym roku szkolnym 2015/2016 (I semestr- 17, II semestr- 18)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt