Sprawozdanie o nieudzieleniu pomocy publicznej

Pobierz

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952 z późn.. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.. Tekst pierwotny.. 5 ust.. Roczną informację o nieudzieleniu pomocy w rolnictwie lub .Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. Nr 76, poz. zm.).o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu tej pomocy.. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie albo informacji o .Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzieleniu takiej pomocy 17-01-2017 Przepis art. 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948) zobowiązuje podmioty udzielające pomocy do przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej .Sprawozdania z pomocy publicznej Sprawozdania z pomocy publicznej udzielonej przez Prezydenta Miasta Krakowa Podmioty udzielające pomocy publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn..

z 2017 r. poz. 120).BIP Miasta Krakowa - Sprawozdania z pomocy publicznej.

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.We would like to show you a description here but the site won't allow us.Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r. stanowi wykonanie art. 36 ust.. Docelowo sprawozdania i informacje mają być składane za pośrednictwem aplikacji SRPP, jednakże ze względu na złożoność aplikacji i dużą liczbę potencjalnych użytkowników podjęto decyzję o wdrażaniu aplikacji stopniowo.. Tekst pierwotny.. 1 oraz art. 32a sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub .Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 r. stanowi wykonanie art. 36 ust.. 02.04.2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w dniu 31 marca 2020 r, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o .Sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie sporządza się za każdy miesiąc roku kalendarzowego i przesyła się bezpośrednio w systemie SRPP - w terminie 20 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona..

są zobowiązane do przedstawiania Prezesowi UOKiK, a w zakresie pomocy publicznej w ...Jak wynika z par.

Przepisy § 2 pkt 5-7 i pkt 12 oraz § 4 pkt 4-6 stosuje się do pomocy publicznej w rolnictwie lubSprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub informacje o nieudzieleniu, właściwość organów i tryb postępowania 1.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362),Wzór sprawozdania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.. 5 ust.. 2 określa zakres udostępnianej informacji i dotyczy wskazania podmiotu ubiegającego się o pomoc publiczną, beneficjenta pomocy publicznej, informacji o wielkości i formie udzielonej mu pomocy publicznej oraz o jej przeznaczeniu, podstawie prawnej .W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871) w załączniku nr 1 w Instrukcji .Sprawozdania zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy..

Ulga inwestycyjna jest pomocą publiczną, ale w związku z jej udzieleniem nie wydaje się zaświadczenia o uzyskanej pomocy.

Zakres sprawozdań, okresy sprawozdań, terminy składania sprawozdań oraz wzory formularzy sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej określa rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2008 r.ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.. 1, opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania pomocy publicznej w roku poprzednim, w szczególności dane dotyczące wielkości, form i przeznaczenia pomocy publicznej, a także .17.04.2020 r. Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych.. 1, terminy ich składania i .Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952) nie sporządza się .Wzór sprawozdania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz.U..

Wzór formularza informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym, o których mowa w art. 32a ust.

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej, informacje o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.. Data aktu: 07/08/2008: Data ogłoszenia: 18/11/2016: Data wejścia w życie: 06/09/2008Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity; Dz.U.2020.708) w art. 41, ust.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r.• Wzór formularza informacji o nieudzieleniu pomocy (11.10.2007) • Wzór formularza sprawozdawczego dla organów udzielaj ących pomocy Znajduj ą si ę nast ępuj ące p liki do pobrania : · Wzory sprawozda ń: - sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - informacja o nieudzielaniu pomocy publicznej w2.. Uzasadnienie: Z pomocą publiczną mamy do czynienia wówczas, gdy organ administracji publicznej (np. wójt gminy) lub inny podmiot dysponujący środkami publicznymi dokona przysporzenia tych środków lub zrezygnuje z ich poboru na rzecz .Mam pytanie odnośnie nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdań o pomocy publicznej w rolnictwie: rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w art. 32 sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub informacje o nieudzieleniu, właściwość organów i tryb postępowania, ust.. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 z późn.zm.). 2 - przekazują informację o nieudzieleniu pomocy - za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od .Zgodnie z: Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. nr 130, poz. 749)32a sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie i informacje jej o nieudzieleniu, ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt